Posted in Անգլերեն

HomeWork

6. Look at the Maria did and didn’t do last Sunday. Then write sentences.

1. Last Sunday, Maria didn’t wake up late. (didn’t)

2. Last Sunday Maria did her homework. (did)

3.  Last Sunday Maria didn’t speak to her friend, Mary. (didn’t)

4.  Last Sunday Maria didn’t have lunch with her grandparents. (didn’t)

5. Last Sunday Maria tooke her dog, Fluffy, out for a walk. (did)

6. Last Sunday Maria helped her mother make dinner. (did)

 

7. Use the time expressions below to write true sentences about yourself.

1. I went to a pop concert three months ago.

2. I played computer games with my best friend yesterday.

3. I went to yard to play with snow last weekend.

4. I wasn’t born in 2008 yet.

5. I had a lesson of robotics last Tuesday.

Posted in Անգլերեն

HomeWork

To tell a lie-սուտ ասել
The peasnt didn’t tell a lie.
to tell the truth-ճիշտն ասել
The king always tells the truth.
poor-խեղճ, աղքատ
The peasnt is poor than king.
to owe- պարտք լինել
The king was owe the a pan full of gold the peasnt.
have to do something-ստիպված անել ինչ-որ բան
Posted in Անգլերեն

The Liar

Once upon a time there was a king. This king declares all over his country: “Anyone who tells such a lie that I say it is a lie, I will give them half of my kingdom.” 

There comes a shepherd and says: “Your majesty, my father had a cane and he could reach the stars in the sky with it.” 

“There may be such a thing”, answers the king, “My grandfather had a pipe so long that he put one end in his mouth and lit it with the sun.”  

The liar goes out puzzled. 

There comes a tailor and says: “I am sorry for being late, my king, I was to come earlier. It rained a lot yesterday, lightning struck, the sky was ripped up, I had to go and mend it.”   

“Well, good of you”, says the king, “But you didn’t mend it well. It rained a little this morning.” 

This one goes out too. 

There comes in a poor peasant with a pan under his arm. 

“What do you want, man?”, asks the king. 

“You owe me a pan full of gold, I have come for it” 

“A pan full of gold?”, the king gets surprised, “You are telling a lie. I don’t owe you any gold.” 

“If I am telling a lie, then give me half of your kingdom” 

“No, no, you are telling the truth”, the king changes his word. 

“If I am telling the truth, give me a pan full of gold” 

to declare-հայտարարել

shepherd-հովիվ

cane-ձեռնափայտ

pipe-խողովակ

to lit-վառել (այրել)

to puzzle-տարակուսել

tailor-դերձակ

lightning struck-կայծակը հարվածեց

peasant-գյուղացի

owe-պարտք

pan-կուտ

to tell the truth-ճիշտ խոսել

to tell a lie-սուտ խոսել

have to-պետք է

to get suprised-զարմանալ

Posted in Անգլերեն

The New Year in Russia

New Year’s Day is a family holiday for many Russians.

Ամանորը գրեթե բոլոր ռուսների համար ընտանեկան տոն է:

Dinner usually starts late on December 31.

Սովորաբար ամանորյա ընթրիքը սկսվում է դեկտեմբերի 31-ին:

Traditional meals include Russian salads, herring and sparkling wine.

Ազգային ուտելիքները իրենց մեջ նրառում են Ռուսական աղցաններ, ծովամթերք և փրփրում գինիներ:

The Russian national anthem begins at midnight and people congratulate each other and exchange presents. Some people go out to make a snowman or light fire firecrackers in their backyards.

Ռուսաստանի ազգային հիմնը հնչում է կեգիշերին և մարդիկ շնորհավորում են միմյանց և փոխանակվում են նվերներով: Ոմանք գնում են դուրս, որպեսզի բակում պատրաստեն ձնեմարդ և հրավառություն անեն:

People may celebrate the day at a friend’s house or attend the fireworks in their city.

Մարդիկ կարող են այդ օրը նշել ընկերների տանը կամ մասնակցել տարբեր միջոցառումների իրենց քաղաքում:

Celebrations for children include a decorated fir tree and Grandfather Frost, the Russian equivalent of Santa Claus, who gives presents.

Երեխաների համար տոնը սկսվում է տոնածառը զարդարելուց: Հետո գալիս է Ձմեռ Պապիկը, (որը Սանտա Կլաուսի ռուսկան տարբերակն է), և տալիս է նվերներ: 

Grandfather Frost often comes with his granddaughter, the Snow Girl.

Ձմեռ Պապիկը հաճախ գալիս է իր թոռնիկ Ձյունանուշի հետ:

As things quieten down later in the day, many people visit their friends or relatives.

Երբ օրվա ընթացքում ամեն ինչ հանդարտվում է, շատ մարդիկ այցելում են իրենց ընկերներին կամ հարազատներին:

Another tradition is to wish a “Happy New Year” to passers by throughout January 1.

Մեկ այլ ավանդույթ է ողջ հունվարի 1-ի ընթացքում անցորդներին «Շնորհավոր Ամանոր» մաղթելը:

 

Posted in Անգլերեն

HomeWork

Dustin: Hello Fiona. How was your weekend? Did you have a good time?

Fiona: Yes, I did. I went to the zoo last Saturday.

Dustin: Did you see the monkeys?

Fiona: No, I didn’t, but I saw the baby penguins. They were great! I even fed them!

Dustin: Did you take any photos?

Fiona: Yes, I did. Look!

Posted in Անգլերեն

A dialogue: eating out

ME: Hi.

JAKE: Hello. A table for me please.

ME: Of course. Over here please. Here is the menu.

JAKE: Thanks.

ME: Are you ready to order.

JAKE: Wait a minute please… Yes I am.

ME: What would you like?

JAKE: I would like green salad, spagetty and steak please.

ME: Ok, and what would you like to drink.

JAKE: I would like desert.

ME: Ok.What would you like for desert?

JAKE: What do you have in your menu?

ME: Browny, Cheesecake, Lavacake.

JAKE: Lavacake please.

ME: Ok, it will be soon.

JAKE: Thanks.

Posted in Անգլերեն

Dialog eating out

Waiter: Hello.Jamie: Hi. A table for two, please.Waiter: Of course. Over here, please. Here’s the menu.Sally: Thank you. (pause)Waiter: Are you ready to order?Sally: Yes, we are.Waiter: What would you like for your starter?Jamie: I’d like French onion soup, please.Sally: And I’ll have a tomato salad, please.Waiter: And for your main course?Jamie: Mmm, I’m not sure. I don’t know whether to have the steak or Thai chicken.Sally: Oh, I’d like the Thai chicken and rice please.Jamie: OK, me too.Waiter: So that’s two Thai chicken and rice. What would you like to drink?Jamie: I’ll have a fresh orange juice and …Sally: I’d like some mineral water, please.Waiter: OK, thank you.